Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zostało utworzone w styczniu 1991 r. przez połączenie dwu integralnych jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zajmujących się sprawami języka i kultury polskiej: Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego (rok zał. 1975) i Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (rok zał. 1981).
Do głównych zadań Centrum należy:

  • Kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski
  • Opracowywanie oraz wydawanie skryptów i podręczników z tego zakresu
  • Organizacja egzaminów certyfikatowych z języka polskiego
  • Prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską

Kształcenie w Centrum pojmowane jest nie tylko jako promocja języka i kultury polskiej, lecz także jako forum spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów słuchaczy ze Wschodu i Zachodu. Centrum zatrudnia na stałe 15 pracowników naukowych i dydaktycznych oraz 6 pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych i służby bibliotecznej. Mając na względzie szeroką gamę zainteresowań słuchaczy, Centrum prowadzi różne formy kształcenia, odpowiadające – zarówno programem, czasem trwania, jak i terminami odbywania zajęć – życzeniom gości. Do głównych form kształcenia w ramach Centrum należą:

  • Roczny kurs przygotowawczy do studiów w języku polskim
  • Podyplomowe studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
  • Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego jako obcego 
  • Roczny kurs języka polskiego
  • Kursy letnie języka i kultury polskiej
  • Semestralne kursy języka polskiego

W miesiącach wakacyjnych organizowane są w ramach tzw. Lat Polonijnych specjalistyczne kursy dla Polonii i cudzoziemców, w czasie których uczestnicy mają możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego oraz poznania polskiej kultury, literatury, historii. Centrum  otwarte jest na życzenia osób zainteresowanych w zakresie zaspokajania potrzeb, dotyczących języka i kultury polskiej. W wypadku napływu zgłoszeń możliwe jest np. uruchomienie kilkutygodniowych lub semestralnych kursów nauki języka polskiego dla wszystkich oraz kursów dla studentów slawistyki i nauczycieli polonijnych o specjalnym, zróżnicowanym programie. Oprócz zajęć dydaktycznych, programy kursów obejmują zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Lublina i okolic oraz wycieczki do innych miast Polski, a także spotkania ze znanymi osobistościami życia kulturalnego i wiele innych atrakcji.
Uczestnicy kursów mieszkają i odbywają zajęcia na terenie miasteczka uniwersyteckiego. W latach 1991-2018 w prowadzonych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS różnych formach kształcenia udział wzięło ponad 12 000 cudzoziemców z 85 państw na 5 kontynentach.